OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi
Predávajúcim:
Ing. Zuzana Macková
IČO: 46 416 838
IČ DPH: SK1071855455
zapísaný v registri: Obvodného úradu Topoľčany, dňa 25.10.2011, č. ObU-TO-OZP-2011/04597-2, č. živ. reg. 470-16433
tel: 0903 207 119
mail: minitopanocka@minitopanocka.sk
(ďalej len "predávajúci")
a
kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj
so sídlom
Staničná 9, 949 01 Nitra
tel. č. 037/7720216
e-mail: nr@soi.sk

Objednávka

1.

Spotrebiteľ objednáva tovar prostredníctvom obchodného systému na www.minitopanocka.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop).

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú (prípadne fakturačnú) adresu, e-mail, názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

I. Dodacie lehoty

1.

Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru najneskôr 3 pracovné dni od dátumu objednávky (v prípade platby prevodom 3 dni od dátumu prijatia peňazí na účet). Osobný odber v predajni je možný okamžite po odoslaní objednávky.

2.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovaru nie sú skladom a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

1.

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.

2.

Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou alebo prevodom na účet predávajúceho.

3.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

Osobný odber (v predajni v Topoľčanoch):  ZADARMO

Nákup tovaru v cene nad 70 €: ZADARMO

Balík Slovenskej pošty na poštu (platba prevodom): 2,50 €

Balík Slovenskej pošty na poštu (dobierka): 3,70 €

Balík Slovenskej pošty na adresu (platba prevodom): 3,70 €

Balík Slovenskej pošty na adresu (dobierka): 4,90 €

GLS kuriér (platba prevodom): 3,50 €

GLS kuriér (dobierka): 4,50 €Pri nákupe tovaru v cene do 40 € je možnosť zaslania aj ako doporučený list:

Nákup tovaru v cene do 25 €: poštovné 1,95€ (s dobierkou 3,15€)

Nákup tovaru v cene od 25 € do 40 €: poštovné 2,75€ (s dobierkou 3,95€)

4.
Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri vytváraní objednávky.

III. Preberanie tovaru

1.

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke.

3.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo tovaru ešte neprešlo na spotrebiteľa.

4.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

IV. Odstúpenie od zmluvy

1.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Vzťahuje sa to iba na tovar zakúpený v internetovom obchode. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomnou formou, telefonicky alebo mailom. Na našej stránke nájdete formulár na vrátenie tovaru.
Tovar treba doručiť na adresu predajne:
Minitopánočka
Nám.M.R.Štefánika 3635
955 01 Topoľčany
Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (záručný list, faktúru a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

2.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý spotrebiteľ uhradil vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

3.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

4.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) vystavená cena produktu bola chybná

V. Záruka a servis

1.

Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

2.

Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane záručného listu, pokladničného bloku, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VI. Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Staničná 9, 949 01 Nitra, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

VII. Záverečné ustanovenia

1.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

2.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 14. 4. 2019.